TIETOSUOJASELOSTE

1.     Rekisterinpitäjä

Suomen Urheiluliitto ry
(0202318-5)

Valimotie 10, 00380
Helsinki

2.     Rekisteriasioita hoitava henkilö

Suomen Urheiluliitto ry

Valimotie 10, 00380
Helsinki

toimisto@sul.fi

 ***

Mikko Kivi, talouspäällikkö

mikko.kivi@sul.fi

050 525 5608

3.     Tietosuojavastaava

 -

4.     Käsittelijä

Mediamaisteri Oy

PL 82 (Uimalankatu 1)

33101 Tampere

010 281 8000

info@mediamaisteri.com

5.     Rekisterin nimi

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen
verkkoympäristön käyttäjärekisteri

6.     Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön
palvelun tarjoaminen käyttäjille

7.    Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien
perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen,
salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä
henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

8.     Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan
säännönmukaisesti

·      
rekisteröidyltä itseltään hänen
tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn
käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän
ja rekisteröidyn välille

·      
kolmansilta osapuolilta soveltuvan
lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja
tarkoituksia varten

9.     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi
käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän
käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10.  Tietojen poistamisen
suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää
tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva
lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11.  Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla,
salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään
ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on
salassapitovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
muun muassa

·      
pyytää rekisterinpitäjältä pääsy
häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen
oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

·      
niiltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus
milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

·      
tehdä valitus henkilötiedon
käsittelystä valvontaviranomaiselle


Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle
kirjallisesti.